Vedtægter for Samuelsgårdens Venner

Vedtægter for Samuelsgårdens Venner.

 

§ 1                Foreningens navn.

1.    Foreningens navn er Samuelsgårdens Venner, stiftet på generalforsamling den 18. april 1988. 

§ 2                Formål.

1.    Foreningens formål er idemæssigt og økonomisk, at virke for igangsætning og opretholdelse af fritidsaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af Klubberne Samuelsgården.

§ 3                 Virksomhed.

1.    Formålet søges opnået ved de i stykke 2 – 7 angivne punkter.

2.    Foreningens medlemmer yder aktiv hjælp ved gennemførelse af særlige arrangementer og aktiviteter.   

3.    Indkøbte aktiver kan stilles til rådighed for brugere af Klubberne Samuelsgården.

4.    Indkøbte aktiver kan vederlagsfrit overdrages til Klubberne Samuelsgården, idet der dog af overdragelsesdokumenter skal fremgå, at aktiverne vederlagsfrit tilbageleveres til foreningen i tilfælde af, at en eller flere af aktiviteterne ønskes afhændet, eller ved opløsning af Klubberne Samuelsgården, eller ved opløsning af Samuelsgårdens Venner.

5.    Der kan ydes direkte tilskud til aktiviteter.

6.    Fremskaffelse af midler sker ved opkrævning af medlemsbidrag, reklameindtægter, udleje af driftsmidler eller andre aktiviteter hvormed midler kan fremskaffes.

7.    Undersøgelse af muligheder for nye aktiviteter.

§ 4                 Medlemmer.

1.     Medlemskab af foreningen opnås ved betaling af kontingent.

2.     Årskontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen for enkeltmedlemmer, familier og firmaer.

3.     Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse.

§ 5                 Bestyrelsen.

1.     Foreningen ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer.

2.     Institutionslederne under Samuelsgården er selvskrevet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, dog således at der er et bestyrelsesmedlem på valg hvert år.

3.     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær.

4.     Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

5.     Kassereren fører medlemsprotokollen og specificeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter.Bestyrelsen kan vælge en person udenfor bestyrelsen til at føre medlemsprotokollen samt udarbejde specificeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

6.     Sekretæren fører protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6                 Revisorer.

1.    Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen.

Ved den stiftende generalforsamling vælges den ene dog kun for 1 år.

2.    Revisorerne tilrettelægger selv deres arbejde, men skal som minimum, ved påtegning på regnskabet, tage stilling til følgende punkter:

a)    at kasseregnskabet er ført forsvarligt og er dokumenteret ved bilag,

b)    at beholdninger og aktiver der er opført i regnskabet er til stede, ligesom påtegne forpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i regnskabet,

c)    at foreningens medlemmer er anvendt i overensstemmelse med foreningens formål og love,

d)    at der ikke er administreret i strid med lovgivningen i øvrigt.

§ 7                 Generalforsamling.

1.     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

3.     Indkaldelse til generalforsamling skal ske via klubbladet eller i en lokal avis mindst 14 dage før generalforsamlingen.

4.     Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen med mindre, de ved påtaget hverv skønnes at være inhabile. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvert medlem har 1 stemme.

5.     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

6.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der altid skal indeholde mindst følgende punkter.

1)    Valg af dirigent.

2)    Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3)    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4)    Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

5)    Valg af en revisor.

6)    Eventuelt.

7.     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af mødte stemmeberettigede.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

8.     Afstemninger på generalforsamlingen kan ske ved håndsoprækning. Såfremt én eller flere af de tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning, skal dette ønske efterkommes.

§ 8                 Ekstraordinær generalforsamling.

1.    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette.

§ 9                 Lovændringer.

1.    Til ændring af foreningens love kræves:

a)    at det af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår, at der skal stemmes om lovændringer,

b)    at selve forslaget til lovændringen er anført i dagsordenen.

c)    at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

§ 10               Regnskabsår.

1.     Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11               Tegnelsesregler.

1.     For foreningen gælder følgende tegnelsesregler:

a)    Foreningens korrespondance: Formanden alene.

b)    Dispositioner indtil 5.000 kr.: Formand og kasserer hver for sig.

c)    Dispositioner over 5.000 kr.: Formand og kasserer i forening.

d)    Optagelse af lån: Formand og kasserer i forening.

§ 12               Æresmedlem.

1.    Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde udnævne en person, som æresmedlem af Samuelsgårdens Venner. Æresmedlemmet har samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmer til lån og leje af foreningens driftsmidler og aktiviteter.

2.    Æresmedlem skal ikke betale kontingent.

3.    Bestyrelsen kan til en hver tid ophæve udnævnelsen af et æresmedlem.

§ 13               Udvalg.

1.    Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter, eller til undersøgelse af særlige forhold. Disse udvalg kan udtages blandt foreningens bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for disse udvalgs virke.

§ 14               Opløsning.

1.    Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt beslutning herom tages efter reglerne om lovændring, samt at opløsningen er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

2.    Foreningens midler og aktiver skal ved opløsning sikres, til anvendelse ved en eventuel genoptagelse af andre fritidsaktiviteter for børn og unge, eller overdrages til en eller flere foreninger, der i videst muligt omfang tilgodeser sådanne aktiviteter indenfor den gamle Blåvandshuk kommunens grænser.

Vedtægter godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 18. april 1988.

 

Ændring vedtaget på generalforsamling den 27. april 1992.

Ændring vedtaget på generalforsamling den 27. april 1999.

Ændring vedtaget på generalforsamling den 26. april 2000.

Ændring vedtaget på generalforsamling den 24. april 2003.

Ændring vedtaget på generalforsamling den 14. april 2005.

Ændring vedtaget på generalforsamling den 15. april 2010.

Ændring vedtaget på generalforsamling den 14. april 2011.

 

Oksbøl den 14. april 2011.


Formand Leif Erichsen                       Næstformand Sven Wodschow              
Kasserer Jette S. Lauridsen                Bestyrelsesmedlem Asta Nørregaard

Bestyrelsesmedlem Brian Fugleberg